Το Σχέδιο Δράσης

Για την πραγματοποίηση του Οράματος απαιτούνται δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν:

στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες

στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν και

στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας

Για τα παραπάνω η σύμπραξη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας είναι απαραίτητη.