Πρόσκληση για Εκπαιδευτές στο Coding Bootcamp 4

Facebook
Twitter
RSS
LinkedIn
Instagram

Στο πλαίσιο της Alliance For Digital Employability (AFDEmp), διοργανώνεται το Coding Bootcamp 4 από από τη HePIS, τη CEPIS και την PeopleCert, με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Στόχος μας η επανειδίκευση νέων εκτός εργασίας και η άμεση πρόσληψή τους ως προγραμματιστές. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2018.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν ουσιαστικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία στον προγραμματισμό, σε συνδυασμό με μεταδοτική ικανότητα και πάθος να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους, καθώς και να μοιράζονται το Όραμα της AFDEmp.

Τα Coding Bootcamps δεν αποσκοπούν μόνο στο να εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό άτομα που δεν διαθέτουν σχετικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως στο να εισέλθουν άμεσα στην αγορά εργασίας ως προγραμματιστές.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη σωστή επιλογή και δέσμευση των συμμετεχόντων στην παρακολούθηση εντατικής εκπαίδευσης 500 ωρών σε διάστημα 12 εβδομάδων, αλλά και με την εμπλοκή εκπαιδευτών που διαθέτουν το μεράκι και το πάθος για να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. 

Όσοι επιθυμούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση του Coding Bootcamp ως εκπαιδευτές, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κάνοντας αίτηση εδώ.

Η εκπαίδευση θα καλύψει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα αντικείμενα:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Object Oriented Programming
 • Computing Paradigms and Software Testing Techniques
 • Test Driven Development
 • Common Design Patterns
 • Relational Databases
 • Data / Class Modeling
 • Project Management Methods for Software Development
 • DevOps

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Κατεύθυνση C# / .NET

 • C# Programming
 • ASP .NET MVC
 • SQL Server
 • SQL Reporting Services
 • ADO .NET / Entity Framework
 • Visual Studio
 • Dapper

Κατεύθυνση Java

 • Java Programming
 • Maven / Tomcat
 • MySQL / HSQLDB
 • Servlets / JSP
 • Spring MVC / DI / AOP
 • JPA / Hibernate

Κοινά Αντικείμενα

 • Python
 • HTML / CSS
 • SQL
 • JavaScript
 • Bootstrap Framework
 • AngularJS / React
 • Version Control (Git)
 • REST architecture
 • Web servers (Apache, nginx)
 • xUnit
 • Unix command-line
 • MongoDB και άλλες NoSQL databases
 • UI / UX Design
 • Cloud-based services and development (AWS, Google Cloud Platform)

Το υλικό διδασκαλίας θα είναι στα Αγγλικά. Η διδασκαλία μπορεί να υλοποιηθεί στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

Περιμένουμε τις Αιτήσεις σας εδώ!

Alliance for Digital Employability