Όροι και Προϋποθέσεις Υποτροφιών Coding Bootcamp 5 (απογευματινά τμήματα)

< Πίσω

Η Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματιών Πληροφορικής (“HePIS”) και η εταιρεία PeopleCert Εκπαιδευτική Α.Ε. που θα αναφέρονται από κοινού ως «Διοργανωτές», προκηρύσσουν συνολικά τρεις (3) Υποτροφίες, συνολικού ποσού €2.500 η καθεμία, για το Coding Bootcamp 5, απογευματινά μαθήματα (το «Πρόγραμμα») . Η κάθε Υποτροφία καλύπτει το συνολικό ποσό των διδάκτρων του Προγράμματος. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει την τεχνολογική κατεύθυνση που επιθυμεί (Java ή C#).

Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν σε πτυχιούχους, έως τριάντα πέντε (35) ετών, που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, (ο «Υπότροφος»).

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη απαιτείται για την παρακολούθηση του Προγράμματος (π.χ. δαπάνη χρήσης laptop, έξοδα μετακίνησης), θα βαρύνει τον κάθε ένα Υπότροφο ατομικά.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί αν πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν μία από τις τρεις Υποτροφίες (οι «Υποψήφιοι Υπότροφοι»), θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. 1. Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ της Ελλάδος ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
 2. 2. Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (Πτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί τίτλοι) με βαθμολογία από 7/10 και πάνω, ή να έχουν λάβει αντίστοιχη βαθμολογία όπως αποτυπώνεται εδώ.
 3. 3. Να μην έχουν ξεπεράσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31/12/2017.
 4. 4.Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα των τελευταίων τριών φορολογικών ετών (2014, 2015, 2016), όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος των υποψηφίων υποτρόφων, να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά έτος.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μία από τις τρεις (3) Υποτροφίες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cas.afdemp.org, αφότου ολοκληρώσουν την αρχική τους αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία όπως αναφέρεται παρακάτω, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 27 Μαΐου 2018, ώρα 23:59. Οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως έγκυρες για αξιολόγηση.

Κάθε Υποψήφιος Υπότροφος θα πρέπει να αναρτήσει στην αίτηση υποτροφίας, αντίγραφο όλων των πρωτότυπων απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. 1. Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ΙΕΚ της Ελλάδος ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
 2. 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
 3. 3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν αποτελεί προϋπόθεση)
 4. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος)
 5. 5. Ατομικό Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2014
 6. 6. Ατομικό Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2015
 7. 7. Ατομικό Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2016

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο Υποψήφιος Υπότροφος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους του Προγράμματος.

Οι διοργανωτές θεωρούν ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον Υποψήφιο Υπότροφο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτήν είναι ακριβή, αληθή και έγκυρα, διατηρούν δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο, εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή αν διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.

Ο Υποψήφιος Υπότροφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του. Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του Υποψηφίου Υποτρόφου ή του Υποτρόφου, από τυχόν πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία επικοινωνίας του. Το κινητό τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των Υποψηφίων Υποτρόφων σχετικά με το Πρόγραμμα των Υποτροφιών.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων. Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.afdemp.org/bootcamp.

Επίσης, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να ζητήσουν από οποιοδήποτε Υποψήφιο Υπότροφο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των Υποτρόφων, επιπλέον έγγραφα, για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον Υποψήφιο Υπότροφο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, βαρύνουσα σημασία θα έχει η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου καθώς και η ακαδημαϊκή του επίδοση. Συγκεκριμένα θα λαμβάνονται υπόψη:

 • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου
 • Η Ακαδημαϊκή του επίδοση

Άλλα στοιχεία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι υπότροφοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν και σε μια σύντομη συνέντευξη (προσωπικά, τηλεφωνικά ή/και διαδικτυακά) με στόχο την πληρέστερη εικόνα των Yποψηφίων Yποτρόφων καθώς και την αποσαφήνιση / διευκρίνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία για τον καθορισμό μέρας, ώρας και τρόπου πραγματοποίησης της συνέντευξης θα γίνει μέσω των στοιχείων επικοινωνίας (αρχικά με τηλέφωνο και εν συνεχεία με email) που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι υπότροφοι στην αίτησή τους.

Οι διοργανωτές αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους την χορήγηση των Υποτροφιών, αφού εκτιμήσουν όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου υποτρόφου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος, θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανακήρυξη των υποτρόφων συγκροτείται από τα εξής συνεργαζόμενα μέλη:

 1. 1. Τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος
 2. 2. Στέλεχος που υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία της PeopleCert
 3. 3. 1-3 Στελέχη της Διοικητικής Ομάδας των διοργανωτών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες που απαρτίζουν την αίτηση κάθε υποψηφίου υποτρόφου.

Μόνο οι επιλεχθέντες υπότροφοι θα ενημερωθούν για την επιτυχία τους, αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και εν συνεχεία με email που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, έως τις 27 Μαΐου 2018.

Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 1. 1. Να αποδεχτεί με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του, πλήρως όλους τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλει είναι πλήρη και αληθή.
 2. 2. Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν οι διοργανωτές, είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών, είτε για την προβολή του θεσμού του εν λόγω Προγράμματος, συναινώντας στη χρήση του ονόματός του, των φωτογραφιών του αλλά και άλλων στοιχείων που έχει συμπληρώσει κατά την αίτηση συμμετοχής του στην ιστοσελίδα, σε άλλα μέσα που διαχειρίζονται οι διοργανωτές, σε Δελτία Τύπου, σε εταιρικά έντυπα και σε άλλα επικοινωνιακά μέσα που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι διοργανωτές. Επίσης συναινεί σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σποτ /video που θα πραγματοποιήσουν οι διοργανωτές.
 3. 3. Να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τους διοργανωτές, σε περίπτωση που αποφασίσει να μην παρακολουθήσει ή να διακόψει το Πρόγραμμα.
 4. 4. Να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του προγράμματος που θα παραδοθούν με την έναρξη του προγράμματος.

Σε περίπτωση παράβασης κάποιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις του υποτρόφου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τη χορήγηση της Υποτροφίας. Σε περίπτωση διακοπής και εάν ο υποψήφιος θέλει να λάβει μέρος για Υποτροφία σε επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσει τη νέα διαδικασία, όπως αυτή θα έχει οριστεί τότε.

Η διακοπή χορήγησης της Υποτροφίας μπορεί να συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. 1. Σε περίπτωση που ο Υπότροφος διακόψει την παρακολούθηση του Προγράμματος.
 2. 2. Αν η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική. Με τον όρο «ικανοποιητική» πρόοδος σπουδών ορίζεται η επιτυχία (με την πρώτη προσπάθεια ή με την πρώτη επανεξέταση) στα 3 πιστοποιητικά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και η επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο project που θα εκπονήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο Υπότροφος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διακοπεί η χορήγηση υποτροφίας λόγω μη ικανοποιητικής προόδου, ο πρώην Υπότροφος μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση του προγράμματος καταβάλλοντας τα δίδακτρα του εναπομείναντος εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και να καταβάλλει το κόστος επανεξέτασης των πιστοποιητικών.
 3. 3. Αν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που υπέβαλε ο Υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο.